Stadgar

Stadgar för Seniornet Ystad

 § 1 Namn, verksamhet och säte

SeniornetYstad är en lokal klubb inom riksföreningen SeniorNet Sweden och har sitt säte i Ystad
Klubben är en ideell förening och verksamheten grundas på SeniorNets stadgar samt inriktas främst mot att:

A. Ge seniorer möjlighet att, utan kostnad utöver medlemsavgiften, kunna lära sig att utnyttja IT till nytta och glädje, att kunna informera sig om samhället och för att t.ex. kunna sköta sina bankaffärer, beställa biljetter för olika
funktioner samt att kommunicera med e-post och dylikt.

B. Ge seniorer möjlighet att till en rimlig kostnad kunna få mer kvalificerad IT-undervisning när sådant intresse föreligger.

C. Att tillsammans med likasinnade stimulera dataintresset och skapa sociala kontakter.

§ 2 Medlemskap

Klubben vänder sig till alla seniorer (55+). Medlem i klubben blir den som även anmält sig som medlem i SeniorNet Sweden och som vid inträdet betalt gällande årsavgift. Medlem som trots påminnelse inte betalar sin årsavgift inom
föreskriven tid anses ha utträtt ur klubben. Juridisk person – privat eller offentlig institution – kan antas som stödjande medlem. Klubbens årsavgift beslutas därvid från fall till fall.

§ 3 Klubbmöte

Klubbens högsta beslutande organ är klubbmötet.Sådant möte sammankallas som årsmöte eller extra klubbmöte.Alla medlemmar äger rätt att närvara vid klubbmöten och har yttrande, förslags och rösträtt. Stödjande medlem har inte
rösträtt. Alla röstningar avgörs med enkel majoritet, utom vid personval då den väljs som har fått flest röster. Vid lika röstetal avgör lotten.

§ 4 Årsmöte

Ordinarie årsmöte skall hållas under mars månad. Tidpunkten bestäms av styrelsen.Kallelse till årsmöte skall ske senast fjorton (14) dagar före mötet. Medlemmar som anmält e-postadress erhåller kallelse denna väg och övriga per brev.

Vid ordinarie årsmöte skall följande förkomma:

1. Årsmötets öppnande
2. Parentation
3. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst
4. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
5. Upprättande och godkännande av röstlängd
6. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte årsmötets ordförande justera årsmötesprotokollet
7. Fastställande av dagordning
8. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och årsresultat
9. Föredragning av revisorernas berättelse
10. Fastställande av resultat -och- balansräkning
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Beslut om klubb- och andra avgifter påföljande år
13. Fastställande av budget och verksamhetsplan
14. Beslut om antalet styrelseledamöter, minst fyra, samt mist två ersättare för ett år
15. Val av ordförande
16. Val av övriga styrelseledamöter och ersättare
17. Val av revisorer och en ersättare
18. Val av valberedning om två medlemmar varav en sammankallande
19. Ärenden som styrelsen förelägger årsmötet
20. Inkomna motioner (skall var styrelsen tillhanda före februari månads utgång).
21. Föredragning av till SeniorNet Sweden inkomna motioner
22. Årsmötets avslutning.

Föredragningslistan utnyttjas i tillämpliga delar även vid extra
klubbmöte.

§ 5 Styrelse

Styrelsen är klubbens beslutande organ då klubbmöte inte är samlad.Seniornet Ystad styrelse består av ordförande och minst tre av årsmötet valda ledamöter samt en suppleant. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör och eventuellt övriga funktionärer.

Styrelse utser representant och en ersättare med rösträtt för klubbens medlemmar vid SeniorNet Swedens årsmöte.Ordföranden väljs för ett år. Övriga ledamöter väljs förskjutet för två år.

§ 6 Styrelsens beslutsförhet

På kallelse av ordföranden sammanträder styrelsen minst tre gånger årligen, vid förfall av denne, av vice ordföranden. Styrelsen är beslutsmässig när minst tre ledamöter deltar.Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Protokoll
skall föras vid sammanträdet och detta skall justeras av ordföranden och en ledamot.

 

§ 7 Firmateckning

Klubbens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.

 

§ 8 Verksamhetsår och räkenskaper

Klubbens verksamhetsår är ett kalenderår.Styrelsen skall föra räkenskaper som, avslutade per kalenderår, tillsammans med verksamhetsberättelsen överlämnas till revisorerna före utgången av nästföljande januari förgranskning.Revisionsberättelsen skall vara klubbstyrelsen tillhanda senast i februari. Räkenskaperna skall vara förda i enlighet med god revisionssed. Verksamhets- och revisionsberättelserna, tillsammans med protokoll från årsmötet, skall före maj månads utgång vara insända till SenioNet Swedens kansli.

 § 9 Valberedning

Valberedning väljs vid årsmötet varvid sammansättning skall vara två medlemmar, varav en sammankallande. Valberedningen föreslår ordförande och det antal ledamöter som klubben beslutar att styrelsen, enligt § 5, skall innehålla
tre ledamöter samt ersättare.

§ 10 Stadgeändring

För ändring av stadgarna krävs beslut av två på varandra följande klubbmöten med minst tre månaders uppehåll mellan dessa, varvid det ena mötet skall vara ordinarie årsmöte. Sådan ändring av klubbens stadgar skall skickas in till SeniorNet Sweden.

§ 11 Upplösning

Klubben kan upplösas genom beslut av två på varandra följande klubbmöten, varav det ena skall vara ordinarie årsmöte. Beslut om upplösning måste fattas med minst trefjärdedels majoritet av närvarande medlemmar vid båda tillfällena
för att vara giltigt. Bestämmelserna under § 3 skall här inte tillämpas.Vid klubbens upplösning skall beslutas om fördelning av eventuella tillgångar.

Antagna vid medlemsmötet i Ystad 2009-11-06

 

Gunnar Berntson .......Dorte Friis Cederborg
Ordförande ..............Sekreterare


Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.